ZASADY I WARUNKI

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 31 grudnia 2022 r

1. Wstęp
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów będą sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą miały pierwszeństwo.

2. Wiązanie
Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając z tej witryny w inny sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna
Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które my dostarczać Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna
My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w witrynie internetowej.

4.1 Creative Commons
Treść tej witryny jest dostępna na licencji Creative Commons — Uznanie autorstwa, o ile nie określono inaczej.

5. Biuletyn
Niezależnie od powyższego możesz przesyłać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich
Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażone opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas udostępniane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie
Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach internetowych oraz wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); Wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej, jest surowo zabronione.

8.Rejestracja
Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzasz się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług żadnej innej osobie. Nie możesz pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich haseł lub kont. Musisz natychmiast nas powiadomić, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu hasła.

Po zamknięciu konta nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

9. Treści publikowane przez Ciebie
W naszej witrynie internetowej możemy udostępniać różne otwarte narzędzia komunikacyjne, takie jak komentarze na blogach, posty na blogach, fora, fora dyskusyjne, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Przeglądanie lub monitorowanie wszystkich treści, które Ty lub inne osoby możecie udostępniać lub przesyłać na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, może nie być dla nas wykonalne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści i monitorowania wszelkiego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej oraz do usuwania lub odrzucania wszelkich treści według własnego uznania. Publikując informacje lub korzystając w inny sposób z dowolnych otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa, zgadzasz się, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi Warunkami i warunkami oraz nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem ani naruszać praw jakiejkolwiek osoby.

10. Zgłoszenie pomysłu
Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorytetu ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną, którą chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach .

11. Zakończenie użytkowania
Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi w niej dostępnej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obejścia lub obejścia jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

12. Gwarancje i odpowiedzialność
Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:
ta witryna lub nasze treści spełnią Twoje wymagania;
Ta witryna internetowa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.
Żadna informacja na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami sprzedawanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej nakładającej odpowiedzialność ( niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczone do całkowitej ceny, jaką zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny. Takie ograniczenie będzie miało zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, powództw i powództw każdego rodzaju i rodzaju.

13.Prywatność
Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy zasady dotyczące wszelkich obaw związanych z prywatnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookie.

14. Dostępność
Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do żadnej części naszej witryny z powodu swojej niepełnosprawności, prosimy o powiadomienie nas zawierające szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

15. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem
Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny w sposób naruszający polskie przepisy eksportowe.

16. Marketing afiliacyjny
Za pośrednictwem tej Witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Możemy również przyjmować sponsoring lub inne formy wynagrodzenia reklamowego od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zachowanie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

17. Zadanie
Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające niniejszą sekcję będą nieważne.

18. Naruszenia niniejszego Regulaminu
Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub stałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, skontaktowanie się z swojego dostawcę usług internetowych, aby zażądał zablokowania dostępu do strony internetowej i/lub wszczęcia działań prawnych przeciwko tobie.

19. Siła wyższa
Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub pominięcie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza rozsądną kontrolą tej strony.

20. Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

21. Zrzeczenie się
Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków ani jakichkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, lub późniejszego prawa do egzekwowania każdego postanowienia.

22.Język
Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

23. Całość umowy
Niniejsze Warunki, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie, stanowią całość umowy między Tobą a Routine w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

24. Aktualizacja niniejszego Regulaminu
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków jest ostatnią datą aktualizacji. Zmiany w niniejszych Warunkach zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji niniejszych Warunków i warunków.

25. Wybór prawa i jurysdykcji
Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wprowadzić w życie intencje niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

26. Dane kontaktowe
Ta witryna jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Routine.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków, pisząc lub wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: moc.oiranitur@tkatnok
27.Pobierz
Możesz również pobrać nasze Warunki w formacie PDF.

 

Terms & conditions

The Terms and Conditions were last updated on 31 grudzień 2022

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 Creative Commons

The content on this website is available under a Creative commons – Attribution License, unless specified otherwise.

5. Newsletter

Notwithstanding the foregoing, you may forward our newsletter in the electronic form to others who may be interested in visiting our website.

6. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

7. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

8. Registration

You may register for an account with our website. During this process, you may be required to choose a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of passwords and account information and agree not to share your passwords, account information, or secured access to our website or services with any other person. You must not allow any other person to use your account to access the website because you are responsible for all activities that occur through the use of your passwords or accounts. You must notify us immediately if you become aware of any disclosure of your password.

After account termination, you will not attempt to register a new account without our permission.

9. Content posted by you

We may provide various open communication tools on our website, such as blog comments, blog posts, forums, message boards, ratings and reviews, and various social media services. It might not be feasible for us to screen or monitor all content that you or others may share or submit on or through our website. However, we reserve the right to review the content and to monitor all use of and activity on our website, and remove or reject any content in our sole discretion. By posting information or otherwise using any open communication tools as mentioned, you agree that your content will comply with these Terms and Conditions and must not be illegal or unlawful or infringe any person’s legal rights.

10. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

11. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

12. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our content will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

13. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

14. Accessibility

We are committed to making the content we provide accessible to individuals with disabilities. If you have a disability and are unable to access any portion of our website due to your disability, we ask you to give us a notice including a detailed description of the issue you encountered. If the issue is readily identifiable and resolvable in accordance with industry-standard information technology tools and techniques we will promptly resolve it.

15. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Poland.

16. Affiliate marketing

Through this Website we may engage in affiliate marketing whereby we receive a percentage of or a commission on the sale of services or products on or through this website. We may also accept sponsorships or other forms of advertising compensation from businesses. This disclosure is intended to comply with legal requirements on marketing and advertising which may apply, such as the US Federal Trade Commission Rules.

17. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

18. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

19. Force majeure

Except for obligations to pay money hereunder, no delay, failure or omission by either party to carry out or observe any of its obligations hereunder will be deemed to be a breach of these Terms and conditions if and for as long as such delay, failure or omission arises from any cause beyond the reasonable control of that party.

20. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

21. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

22. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in English. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

23. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Rutinario in relation to your use of this website.

24. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

25. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Poland. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Poland. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

26. Contact information

This website is owned and operated by Rutinario.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: kontakt@rutinario.com

27. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.